Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry, ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Ruotsin kielellä yhdistyksen nimi on Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen rf. Epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Association for Legal and Social Sciences.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja muita
 • yleisötilaisuuksia;
 • laatii selvityksiä;
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja;
 • harjoittaa tiedotustoimintaa;
 • voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa;
 • voi harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta; sekä
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla.

Yhdistys voi periä maksuja järjestämistään tilaisuuksista.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen tarkoitusta erittäin ansiokkaasti edistäneen yksityisen henkilön.

4 § Jäsenmaksu

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous voi määrätä pienemmän jäsenmaksun jäsenille, jotka ilmoittavat luopuvansa esimerkiksi yhdistyksen jäsenlehdestä taikka muista vastaavista yhdistyksen jäseneduista tai palveluista. Kokous voi lisäksi määrätä pienemmän jäsenmaksun niille jäsenille, jotka ovat opiskelijoita tai työttömiä.

Yhdistyksen kokous voi päättää, että kesken kalenterivuoden liittyvät jäsenet maksavat liittymisvuoden jäsenmaksusta vain kokouksen päättämän, liittymisajankohdan mukaan porrastetun osuuden.

Hallitus voi myöntää sairauden, työttömyyden tai muun näihin verrattavan pätevän syyn perusteella vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi taikka lykkäystä jäsenmaksun suorittamisesta.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ja eivät ole velvollisia maksamaan jäsenmaksua.

5 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi kalenterivuoden päätyttyä erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Jäsenlehden lähettäminen jäsenelle sekä jäsenlehden digitaalisen version käyttöoikeus voidaan keskeyttää, jos kalenterivuoden jäsenmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

6 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 4. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 6. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet,
 8. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja sekä
 9. päätetään sanomalehdestä, jossa ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista; sekä
 10. käsitellään muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain (503/1989) 24 §:n säännökset.

7 § Kokouskutsu ja kokouspaikka

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin merkittyihin osoitteisiin postitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle myös julkaisemalla kutsu yhdistyksen kokouksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai jollei julkaiseminen päätöksen mukaisessa sanomalehdessä ole mahdollista, jossakin muussa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Yhdistyksen kokous voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

8 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että he edustavat eri tieteellisiä suuntauksia.

Hallituksen toimikausi alkaa hallituksen valinneen yhdistyksen kokouksen päättymisestä ja kestää seuraavan sellaisen yhdistyksen kokouksen loppuun, jossa valitaan uusi hallitus.

Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuoleltaan. Hallitus voi päättää yhdistyksen irtaimen ja kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee ratkaisuksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kumpikin erikseen, sekä yhdessä tai erikseen ne hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen purkaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkaminen hyväksytään, jos kummallakin kerralla vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen omaisuus ja varat käytettävä sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut. Jos yhdistys purkautuu, päätetään jälkimmäisessä purkautumiskokouksessa tarkemmin varojen käyttötarkoituksesta.


Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 22.3.2007, 4 §:n 1 ja 3 momentti vuosikokouksessa 17.3.2008.

Sääntömuutos (6§ kohta 8) on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 31.3.2017.