Toimintakertomus 2014

1. Yleistä

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. Yhdistys kartoittaa oikeustieteiden ja muiden yhteiskuntatieteiden yhteyksiä sekä edistää niiden välistä keskustelua. Tarkoitusta toteutetaan muun muassa antamalla lausuntoja ja kannanottoja, järjestämällä keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja sekä julkaisemalla Oikeus-lehteä. Vuosi 2014 oli yhdistyksen 44. toimintavuosi.
2. Yhdistyksen toimielimet
2.1 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2014 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja OTT Timo Korander (hallituksessa 2001–2006 ja 2009–), varapuheenjohtaja OTT, OTM, VTM Leena Mäkipää (2009–), sihteeri OTM Anna Hurmerinta (2013-), taloudenhoitaja VTM Petri Danielsson (2011–), jäsenvastaava HTM, M.Sc. Maija Helminen (2012–) sekä jäsenet OTM Sanna Pekkarinen (2011–), VTM Elsa Saarikkomäki (2011–), OTM Emma Holkeri (2014–), VTT Atte Oksanen (2014–), FT, KTM Auri Pakarinen (2014–) sekä varajäsenenä prof. Anne Alvesalo-Kuusi (2006–), VTT Elina Pekkarinen (2010–) ja Riikka Kotanen (2014–).

OYY:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa (uusi hallitus 5 kertaa), ja hallituksen kokouksiin osallistui keskimäärin 75 prosenttia sen jäsenistä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhdistyksestä taloudellisesti riippumattomia. Hallitukselle ei maksettu palkkioita. Helsingin ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvattiin Helsinkiin, hallituksen kokouksiin matkustamisesta aiheutuneet kustannukset. Hallitus ei asettanut valiokuntia. Tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa koko hallitus.
2.2 Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat OTM, VTM Janne Laukkanen ja OTM Jani Juva, varatoiminnantarkastajina OTT Laura Kalliomaa-Puha ja OTT, VT, dos. Heikki Pihlajamäki. Toiminnantarkastajille ei maksettu palkkioita.
3. Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistykseen liittyi vuonna 2014 15 uutta jäsentä ja 14 erosi. Vuoden 2014 joulukuussa OYY:ssä oli 247 jäsentä. Jäsenmaksu oli 38,00 euroa niiltä jäseniltä, jotka tilaavat Oikeus-lehden (päätoimisilta opiskelijoilta ja työttömiltä 23,00 euroa) ja 12,00 euroa muilta jäseniltä. Vähävaraiset jäsenet voivat anoa jäsenmaksun alentamista yhdistyksen hallitukselta. Vuoden 2014 joulukuussa OYY:n jäsenistä Oikeus-lehteä tilasi 146 kappaletta.
4. Talous

Yhdistyksen tulos vuonna 2014 oli 1940,31 euroa alijäämäinen, johtuen odotettua pienemmästä jäsenmaksujen tuotosta. Kokonaisuutena taloudellinen tilanne oli vakaa. Yhdistyksen tulot koostuivat kokonaan jäsenmaksuista. Oikeus-lehden tilaavia jäseniä oli vuonna 2014 146, joka on 11 enemmän kuin vuonna 2013. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä yhdistyksessä vastaavat hallitus ja taloudenhoitaja. Yhdistyksellä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Taloudellisen raportoinnin valvonta painottuu toiminnantarkastukseen. Yhdistyksen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat vapaaehtoistyövoiman saatavuuteen liittyvä operatiivinen henkilöriski ja jäsenmaksuihin liittyvä luottoriski. Yhdistyksen toiminta riippuu voimakkaasti erityisesti hallituksen jäsenten vapaaehtoisesta työpanoksesta. Luottoriski syntyy siitä, että yhdistyksen on tilitettävä Oikeus-lehden kustannukset Demlalle riippumatta jäsenmaksujen perinnän onnistumisesta.
5. Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee yhdessä Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:n kanssa Oikeus-nimistä tieteellistä aikakauslehteä. Tieteellisen painotuksensa lisäksi lehti seuraa aikaansa ja pyrkii tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin. Oikeudellista elämää -palstalla arvioidaan kriittisesti oikeudellisen maailman tapahtumia ja lieveilmiöitä. Oikeus-lehti on Edilexissä kaikkien OYY:n ja Demlan jäsenten sekä erityisen Oikeus-lehden verkkotilauksen tehneiden Edilex-käyttäjien käytössä heti sen ilmestyttyä. Muut Edilex-palvelun käyttäjät pääsevät lukemaan 18 kk vanhempia numeroita.

Lehdestä ilmestyi vuonna 2014 yhteensä 4 numeroa. Yhdistyksen edustajina lehden toimitusneuvostossa toimivat Anne Alvesalo, Aarne Kinnunen ja Kaius Tuori. OYY:n edustajana Oikeus-lehden toimituskunnassa toimi Elsa Saarikkomäki. Vuosina 2013–2014 päätoimittajina toimivat YTT Timo Harrikari ja OTT Susanna Lindroos-Hovinheimo.
6. Tapahtumat

Vuoden 2014 ensimmäinen OYY:n tapahtuma oli valtiotieteiden tohtori Riikka Kotasen varjoväitös. Tilaisuuden nimi oli: Näkymättömästä näkökulmaksi – parisuhdeväkivallan uhrit ja oikeudellisen sääntelyn muutos Suomessa ja se järjestettiin keskiviikkona 26.2.2014, klo klo 17.15—19.00 Tieteiden talolla, salissa 309 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Tilaisuudessa etsittiin vastuksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi parisuhdeväkivallan oikeudellinen sääntely käynnistyi Suomessa vasta 1990-luvulla, ja miksi konkreettisia parannuksia uhrin asemaan saatiin odottaa aina 2000-luvun alkupuolelle saakka? Millaiset yhteiskunnalliset ja oikeudelliset näkökulmat sekä toimijat vaikuttivat lainsäädännön muutokseen? Riikka Kotasen väitöstutkimus käsittelee parisuhdeväkivallan uhrin aseman kehitystä suomalaisessa lainsäädännössä vuosien 1968–2004 välillä. Väitöskirjassa lainsäädännön muutosta tarkastellaan tutkimuksessa oikeusjärjestelmän ja ympäröivän yhteiskunnan välisenä vuorovaikutuksena, neuvotteluna yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja sen rajoista. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi tutkimusjohtaja, dosentti VTT Kati Rantala Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Aihepiiristä kehkeytyi vilkas keskustelu runsaslukuisen yleisön ja esittäjien välillä.

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 18.3.2014 Tieteiden talolla, salissa 404 klo. 16.15-16.45. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätöspaperit, myönnettiin vastuuvapaus ja käytiin läpi toimintakertomus. Lisäksi valittiin uusi hallitus, toiminnantarkastajat ja määrättiin jäsenmaksut.

Vuosikokouksen jälkeen järjestettiin samassa tilassa vuoden toinen varjoväitös, VTT Jyri Liukon väitöskirjasta ”Solidaarisuuskone – Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos” tiistaina 18.3.2014 klo 17.15—19.00. Valtiotieteiden tohtori Jyri Liukon väitöstutkimus tarkastelee liiketalouden ja sosiaalipolitiikan sekä yksityis- ja julkisoikeuden yhteen kietoutumista vakuutustoiminnassa. Väitöskirja kyseenalaistaa totunnaisia yksinkertaistuksia kuvaamalla hyvinvointiyhteiskunnan historiallista muutosta vakuutusturvan järjestämisen näkökulmasta. Kirjassa tarkastellaan yksityisen ja julkisen toimeentuloturvan suhdetta sekä ihmiselämän vakuuttamiseen liittyviä moraalisia ja poliittisia kiistoja Suomessa ja hieman muuallakin 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvulle. Tutkimuksessa esitetään, että vakuutustoimintaa ei voi jakaa jyrkästi yksityiseen ja julkiseen. Yksityiset ja julkiset periaatteet ja toimijat ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen vakuutusmaailman käytännöissä. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professori Toomas Kotkas Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuudessa syntyi monipuolinen ja mielenkiintoinen keskustelu aihepiiristä.

OYY:n vuoden kolmas yleisötilaisuus oli varjoväitös nimeltään Socioeconomic differences in crime and victimization. Kyseessä oli VTT Mikko Aaltosen väitöskirja. Tilaisuus järjestettiin torstaina 25.9.2014 klo 17.15—19.00, Tieteiden talo, sali 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Väitöskirja käsittelee nuorten aikuisten sosioekonomisen aseman yhteyttä rikosten tekemiseen ja väkivallan uhriksi joutumiseen laajan rekisteripohjaisen pitkittäisaineiston valossa.

Väitöskirjassa käsitellään seuraavia kysymyksiä: Lisäävätkö työttömyys ja koulupudokkuus riskiä syyllistyä rikokseen, vai onko kyse valikoitumisesta? Ovatko huono-osaisuuteen ja rikollisuuteen liittyvät mekanismit samanlaisia erilaisissa yhteiskuntapoliittisissa järjestelmissä? Ja ennen kaikkea, onko hyvä sosiaalipolitiikka edelleen parasta kriminaalipolitiikkaa 2000-luvun Suomessa? Vastaväittäjänä toimi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, joka on tutkinut muun muassa köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Erittäin keskeisestä kriminologisesta ilmiöstä syntyi erinomaisen vilkas keskustelu runsaslukuisessa yleisössä.

Neljäs tilaisuus vuonna 2014 järjestettiin yhteistyössä Alkoholi – ja huumetutkijain seuran, Nuorisotutkimusseuran ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistyksen kanssa. ”Nuorisokulttuurit ja poikkeava käyttäytyminen: etnografisen tutkimuksen näkökulmia”-tilaisuus järjestettiin tiistaina 28.10.2014 klo 16—18 Tieteiden talolla, salissa 404 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Tilaisuudessa alustivat professori Shane Blackman (Canterbury Christ Chruch University, Iso-Britannia) ja kommenttipuheenvuoron esittivät yliopistonlehtori Tarja Tolonen (Helsingin yliopisto) sekä erikoistutkija Mikko Salasuo (Nuorisotutkimusverkosto). Puheenjohtajana toimi professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)

Professori Blackmanin alustuksen otsikko oli ”Ethnography, Youth Subcultures and Deviance: critical intersections and reflexivity”. Hänen alustuksensa käsitteli nuorisokulttuuriteorioita, huumeita, sukupuolta ja syrjintään liittyviä kysymyksiä. Professori Blackman tarkasteli kenttätyöesimerkkien kautta ”live sociology” -lähestymistavan piirteitä ja sitä, miten etnografiset hetket asetetaan vuoropuheluun kriittisen teorian kanssa. Puheenvuorossa tarkasteltiin kysymyksiä äänestä, poliittisuudesta ja seksuaalisuudesta. Shane Blackman toimii kulttuurintutkimuksen professorina Canterbury Christ Church University:ssä, Isossa-Britanniassa. Hänen viimeisin kirjansa on Chilling Out: The Cultural Politics of Substance Consumption, Youth and Drug Policy (2004, McGrawHill-Open University Press). Hän kuuluu nuorisotutkimuksen keskeisten tieteellisten aikakauslehtien toimituskuntaan: Journal of Youth Studies ja YOUNG: Nordic Journal of Youth Research. Tilaisuudessa keskusteltiin syvällisesti aihepiirin metodologisista ja tutkimusten sisällöllisistä kysymyksistä.

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistyksen perinteinen pikkujoulutilaisuus oli vuoden viimeinen keskustelutilaisuus. Se koski luvallisista ja luvatonta graffitikulttuuria ja järjestettiin tiistaina 16.12.2014 klo 17.30 alkaen ravintola Ølhus Oslossa, Haapaniemenkatu 3-5, Helsingissä. Alustamassa olivat VTM Malin Fransberg, joka tekee väitöskirjaa aiheesta ”Graffitialakulttuuri nollatoleranssin jälkeen – Etnografinen tutkimus graffitimaalareista ja kontrollista” sekä VTM Mika Helin tutkimuksestaan ”Luvallinen graffiti Helsingissä”. Helsingin kaupunki harjoitti pitkään nollatoleranssia graffitikulttuuria kohtaan. Fransberg on kiinnostunut graffitialakulttuurin rakentumisesta vartioidussa kaupunkitilassa. Millaisia kokemuksia riskistä, adrenaliinista ja kontrollista maalaaminen tekijöille tuottaa? Miksi junien maalaaminen on merkityksellistä, vaikka töiden näkyvyys on ohimenevää? Fransberg on kerännyt mittavan etnografisen aineiston luvattomien graffiteiden tekijöiden parissa. Graffitimaalarit etsivät tilaisuuksia maalaamiselle, vartioinnin pyrkien estämään ne. Toinen alustaja Mika Helin kysyi, onko graffiti laajempi ilmiö kuin vain rikollisuus- tai nuorisokulttuurinen. Entä kuinka helsinkiläinen graffiti-ilmiö on kehittynyt maalaajien ja poliittisen päätöksenteon näkökulmasta? Kuinka luvalliset graffitiaidat syntyivät? Tutkimus koostuu pääosin kyselystä luvallisten graffitiaitojen käyttäjille. Helin toi esiin, että graffitiaitojen seurauksena graffitimaalaajien ryhmä on monimuotoistunut, jolloin sen näkeminen ainoastaan rikollisuus- tai nuorisokulttuurikategoriassa on käynyt vaikeaksi. Pikkujouluissa keskusteltiin poikkeuksellisen pitkään keskustelua herättävästä aiheesta varsin runsaslukuisen osallistujajoukon kesken. OYY tarjosi hiukan juomaa ja purtavaa pikkujoulutilaisuuteen osallistuville.
7. Muu toiminta

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti maaliskuussa 2014 TSV:lle ennakkotiedon Suomen Akatemian yhteyteen perustettavasta strategisen tutkimuksen neuvostosta ja jäsenehdotusten tekemisestä. Hallituksen esityksen luonnos Suomen Akatemiaa koskevan lain muuttamisesta oli tuolloin viimeistelyvaiheessa. Hallituksen esityksen luonnoksen mukaisesti valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä strategisen tutkimuksen neuvoston jäseniksi puheenjohtajan ja kahdeksan muuta jäsentä. TSV pyysi kaikilta jäsenyhdistyksiltään ehdotuksia neuvoston jäseniksi. OYY ehdotti TSV:lle professoreja Johanna Niemi ja Heikki Hiilamo strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi.

OYY esitti vuoden 2014 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi YTT Johanna Hurtigia hänen vuonna 2013 julkaisemansa ”Taivaan taimet – Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta” -teoksensa johdosta (kustantaja: Vastapaino). Esitys tehtiin yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa. Teoksen ajankohtaisuus, eettisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus puolsivat esityksen allekirjoittamista hallituksessa. Seurojen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle tekemä esitys sai vastakaikua ja valtionpalkinto ojennettiin Johanna Hurtigille 24.9.2014.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous nimitti hallitukseensa viisi (5) uutta jäsentä 7.10.2014. Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys asettui kannattamaan uudeksi jäseneksi FT uskontotieteen dosentti Tuomas Martikaista ja varajäseneksi FT Kaisa Vehkalahtea, joita myös muut tieteelliset seurat (mm. Lapsuudentutkimuksen seura, Nuorisotutkimusseura ja ETMU) olivat kannattamassa. OYY:n hallituksen jäsen Riikka Kotanen edusti seuraa syyskokouksessa, jossa Tuomas Martikainen ja Kaisa Vehkalahti valittiin TSV:n hallitukseen toiseksi suurimmalla äänimäärällä.

Yhdistyksen nettisivuja on ylläpidetty aktiivisesti. Sivujen ylläpidosta on huolehtinut Petri Danielsson.

Yhdistys perusti ryhmän Facebook -sivustolle, sivustolla tiedotetaan mm. tulevista tapahtumista.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s